Insolvenční poradenství & služby

šipkaAnalyticko-poradenská činnost

šipkaZajišťovací, evidenční, skladovací, správní  a archivační služby

šipkaRealizační činnost

 

Analyticko-poradenská činnost • analýza účetnictví

 • analýza smluvních vztahů

 • forenzní audity

 • vedení účetnictví a daňové poradenství

 

Nabízené poradenství a analýzy pro insolvenční správce je možno chápat ve dvou rovinách, kdy první je hloubková analýza situace v podniku a druhou převzetí vedení účetní agendy, včetně daňového poradenství.

Naše působení zpravidla začíná asistencí při přebírání účetnictví dlužníka v úpadku, kdy naši experti v první fázi posuzují soulad s účetními zásadami dle zákona o účetnictví, tedy zejména zda je účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a poskytuje věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky. V případě zjištění závažných pochybení, implikujících podezření záměrného a významného poškození věřitelů, zpracováváme komplexní forenzní audit.

Objevují se i případy, kdy účetnictví není k dispozici vůbec a je tedy nutno provést z dostupných podkladů tzv. rekonstrukci účetnictví. Dále se zaměřujeme na analýzu smluvních vztahů, zejména zda nejsou uzavřeny účelově a za nápadně nevýhodných či zvýhodňujících podmínek. V dalším kroku, kdy zpravidla dochází k zmapování majetkové podstaty, dohledávají naši analytici hmotný i nehmotný majetek evidovaný v účetnictví za relevantní období.

Zmapováním situace podniku však spektrum námi nabízených služeb teprve začíná, dále nabízíme komplexní převzetí vedení účetnictví, včetně fakturace, podávání daňových přiznání, daňového poradenství a reportingu.

nahoru


 

Zajišťovací, evidenční, skladovací, správní a archivační služby • fyzické zajišťování věcí náležejících do majetkové podstaty

 • inventarizace movitých a nemovitých věcí náležejících do majetkové podstaty

 • vyklízecí a stěhovací práce

 • uskladnění ve vlastním skladovém areálu nebo v místě dle pokynu insolvenčního správce

 • údržba a správa nemovitého majetku

 • třídění dokumentů, skartace, archivace

 

V rámci poskytování komplexních služeb pro insolvenční správce nabízíme fyzickou inventarizaci majetkové podstaty, její zajištění, převoz a uskladnění v prostorách našeho skladu případně dle pokynu správce. Naše společnost pro tyto účely disponuje skladovými prostory v Praze o celkové ploše přes 2300 m2. Výhodou pro IS je pružnost nájemního vztahu, kdy jsou zohledněny potřeby správce a nájem je možno účtovat i po jednotlivých dnech a lze flexibilně přizpůsobovat nájemní smlouvy, ve vztahu k portfoliu dlužníků spravovaných insolvenčním správcem. Dále nabízíme kompletní facility management nemovitého majetku a archivační služby.

nahoru

 

 

Realizační činnost • organizace výběrových řízení na prodej movitého a nemovitého majetku

 • přímý prodejmovitého nemovitého majetku

 • dobrovolné dražby

 • pronájmy

 • oceňování movitého a nemovitého majetku

 • oceňování podniku

 • oceňování a organizace výběrových řízení na prodej pohledávek

 

Při organizaci výběrových řízení klademe vysoký důraz na otevřenost a transparentnost. Podmínky zpracovávají odborníci se znalostí zákona o zadávání veřejných zakázek a jsou konzultovány s insolvenčním správcem, výborem věřitelů či zajištěnými věřiteli. Vysokých výnosů z realizace se nám daří dosahovat zejména díky bohatým zkušenostem z realitního trhu v České republice. Oceňování movitého a nemovitého majetku a podniku provádíme ve spolupráci s autorizovanými znalci.

nahoru